Hopp til hovedinnhold

Elevtenester

Rådgjevarar elevtenesta

Våre rådgjevarar kan gi deg råd og rettleiing i val av fag og vidare utdanning slik at du finn det som passar best for deg. Dei kan òg hjelpe deg med personlege og sosiale spørsmål som har betydning for opplæringa.

Rådgjevarar har teieplikt, og dei hjelper deg der du måtte trenge det i skulekvardagen.

Ønskjer du å snakke med ein av rådgjevarane, kan du anten kome innom kontoret deira eller avtale tid på e-post. Kontora ligg i 2. etg ved ekspedisjonen.

Rådgjevar

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med rådgjevar

Aina Helland

Rådgjevar HT, påbygg og idrettsfag
Bilde av Rådgjevar HT, påbygg. idrettsfag og Sal, service og reiseliv

Grethe-Karin Kvamme Nilsen

Rådgjevar Helse- og oppvekstfag
Bilde av Rådgjevar Helse- og oppvekstfag

Kari Austgulen Hestnes

Rådgjevar vaksne og lærlingar
Bilde av Rådgjevar vaksne og lærlingar

Lene Færø

Rådgjevar Sal, service og reiseliv
Lene Færø5.jpg

Tonje Sæthre Brøgger

Rådgjevar Byggfag, elektro og Teknologi og industrifag

Ane Elisabeth Markestad

Minoritetsrådgjevar
Ane Elisabeth Markestad.jpg

Minoritetsrådgjevar

Minoritetsrådgjevar Ane Elisabeth har kontor saman med elevtenesta. Det er "open dør" slik at elevar kan komme utan avtale, eller du kan lage avtale ved å sende melding på It's learning, epost eller telefon.

IMDis minoritetsrådgjevarar jobbar for at unge menneske skal ha moglegheit til å bestemme over eiga liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning, har alle som oppheld seg i Noreg rett til å leve eit fritt liv, og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vald. Meir info om tenesta.

Leiar for elevtenesta

Leiar for elevtenesta skal jobbe for at elevane blir ivaretatt på best mogleg måte på skulen. Han samarbeider med elevrådet, Skulemiljøutvalet og russestyret, og er involvert i dei sosiale aktivitetane på skulen.

Førebyggande og oppfølgande tiltak i samband med fråvær/fråfall, åtferdsproblem, rus og mobbing er blant hovudoppgåvene til leiaren for elevtenesta, og han er bindeledd mellom skulen og eksterne instansar som PPT, politi og barnevern.

Viss du treng hjelp til å løyse vanskelege forhold på skulen, eller har spørsmål, kan du kome innom på kontoret hans i andre etasje (ved resepsjonen) eller sende ein e-post.

Avdelingsleiar

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med avdelingsleiar for elevtenesten

Rune Haukedal

Avdelingsleiar elevtenesta 

Elever på grupperom

Studiesenteret

Studiesenteret er eit tilbod for elevar som ønskjer oppfølging i eit eller fleire fag.Elevrådet

Vi i elevrådet håper at dette skuleåret skal bli det beste i livet ditt. Det viktigaste for oss i elevrådet er at du skal oppleve å vere i eit godt skulemiljø og ha ein god skulekvardag.

Saman med dykk håper vi å skape nokre arrangement som alle kan hugse tilbake på med glede. Då treng vi at alle engasjerer seg slik at dette blir mogleg.

Du kan melde inn saker til elevrådet: meld inn saker til elevrådet her.

Vi i elevrådet ønskjer alle eit godt skuleår!

Skuleåret 2023/2024 er det desse som sit i elevstyret:
Oliver Trohaug Våge (Elevrådsleder)
Teodora Nicheva (Varaleder)
Jesper Tallstad Hestness (Aktivitetsleder)
Hanna Berg Selvik (Aktivitetsleder)
Amalie Dalland Valaker (Kommunikasjonsleder)
Storm Aleksander Berg Leiren (Miljøleder)
Sigurd Hystad Aakre (Styremedlem)
Tor Østvik Petersen (Styremedlem)

Russestyret

Vi i Åsanerussen vil bidra til at alle skal ha ei minnerik russetid. Vi står alle saman om dette, derfor er engasjement viktig!

Russestyret på Åsane vgs skal sørge for aktivitetar- ikkje berre for russen, men heile skulen.

Vi gler oss til ei festleg russetid saman med dykk!